25 września 2020 r. 

Tytuł: Dobro wspólne czy tylko równoważenie interesów?

miejsce: Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

Wystawa czynna: 26.09–3.10.2020 r. w godz. 12.00–20.00

Wstęp wolny!

 

Dobro wspólne czy tylko równoważenie interesów? Pracownicy i studenci Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej w działaniu na rzecz uspołecznionego planowania w Poznaniu

 

W warunkach polskich partycypacja jest często realizowana w formule niepełnej, stosunkowo powierzchownej, ponieważ największą trudność stanowi właśnie wydyskutowanie konsensu. Dominują praktyki opierające się na prezentacji gotowych rozwiązań, które poddawane są publicznej dyskusji, lub takim ograniczeniu dostępnych zasobów aby wypracowane rozwiązania mieściły się w ustalonych z góry ramach. Takie podejście nie realizuje w pełni paradygmatu planowania uspołecznionego.

[KAŹMIERCZAK B. PALICKI S.]

Powszechna eskalacja konfliktów oraz pogłębianie utraty zaufania publicznego są skutkami dominującego nadal modelu polityki top-down. Przestarzały, nieprzejrzysty i inercyjny system planowania, niewystarczająco skorelowany czasowo z procesem inwestycyjnym, skutkuje promocją projektów przed procesami, a silnych inwestorów przed inicjatywami obywatelskimi.

[REMBARZ G. MARTYNIUK-PĘCZEK J.]

Architekt/urbanista, w planowaniu partycypacyjnym (uspołecznionym) staje się pośrednikiem w komunikacji pomiędzy poszczególnymi interesariuszami planowanych przedsięwzięć. Jego rolą jest mediacja i dążenie do zachowania równowagi dzięki zachowaniu bezstronności i posługiwaniu sie narzędziem pozwalającym dokonywać zobiektywizowanych ocen.

[KAŹMIERCZAK B. PALICKI S.]

Prezentowana wystawa jest dokumentacją współpracy realizowanej w modelu planowania partycypacyjnego Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej ze spolecznością mieszkańców i przedsiębiorców Śródki oraz przedstawicielami Urzędu Miasta w Poznaniu.

kurator wystawy: dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak

dr inż.arch.Bartosz Kaźmierczak.

Urodzony w Poznaniu 10.11.1976r. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej ukończył w 2002 roku. Od 1998 do 2005 roku zdobywał doświadczenie w poznańskich pracowniach projektowych. Od 2006 roku pracownik Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Na WAPP w 2011 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W 2014 r. odbył staż naukowy w Institute of Spatial Planning, TechnischeUniversitat Dortmund. Autor wielu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą. Główny obszar zainteresowań badawczych obejmuje tematykę miejską, w tym zagadnienia rewitalizacji, kreowania przestrzeni publicznych oraz planowania partycypacyjnego. Od 2005 roku zaangażowany w działania społeczne. Aktywny członek TUP i Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej kształci studentów na kierunkach: architektura, architektura wnętrz oraz na studiach podyplomowych: planowanie przestrzenne.

Wydział jest jednym z czterech Wydziałów Architektury na uczelniach technicznych w Polsce, który posiada kategorię A, przyznawaną najlepszym jednostkom naukowym, zgodnie z aktualną oceną parametryczną jednostek naukowych przeprowadzoną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Architektury dla kierunku architektura najwyższą ocenę – wyróżniającą w lutym 2018 r. Wydział posiada również akredytację KAUT (Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych) oraz europejski certyfikat jakości EUR-ACE®.

Program kształcenia oparty jest na innowacyjnych metodach dydaktycznych (m.in. e-larning), a treści kształcenia na nowoczesnych osiągnięciach w dyscyplinach: architektura i urbanistyka oraz sztuki plastyczne. Większość prowadzonych na Wydziale zajęć ma charakter praktyczny (ćwiczenia, laboratoria, projekty). Badania  naukowe prowadzone na Wydziale, stwarzają studentom możliwość udziału w seminariach, sympozjach czy konferencjach, przygotowując ich również  do pracy naukowo – badawczej. Ciągle udoskonalamy nasze zaplecze dydaktyczne i bazę laboratoriów, od 2020 roku Wydział Architektury posiada nową siedzibę  w Kampusie Warta, będącą jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w Polsce.

Nasi studenci to laureaci wielu prestiżowych konkursów architektonicznych krajowych i międzynarodowych, takich jak: Nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju, „Dyplom Roku” im. Zbyszka Zawistowskiego organizowany przez SARP, konkurs na najlepszą pracę semestralną im. Władysława Czarneckiego, konkurs na doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP za projekt dotyczący kształtowania przestrzeni aktywność i społecznej człowieka, konkurs „Moja Wielkopolska” na prace dyplomowe związane z problematyką planowania przestrzennego w Wielkopolsce, organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu, pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta m. Poznania, konkurs o „Nagrodę Miasta Poznania” za najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską, International Velux Award, Finsa Award, i wielu innych.

Wydział Architektury jest liderem w zakresie ilości beneficjentów międzynarodowego programu Erasmus na PP, w ramach którego zapewnia możliwość studiowania na jednej z 42 renomowanych uczelni partnerskich, w jednym z 15 krajów. Co roku z programu Erasmus korzysta ok. 80-100 studentów Wydziału. Ponadto Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE. Dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w wyżej wymienionych państwach.

 

EN_________________________________________________________________________

Common good or just balancing interests? Professors and students of the Faculty of Architecture of Poznan University of Technology in action for participatory planning in Poznań.

Participation in Poland is often implemented in an incomplete, relatively superficial formula as the greatest difficulty is precisely to hash out a consensus. Practices based on the presentation of ready-made solutions, subject to public debate, or on the limitation of available resources in such a way that the developed solutions fit into a pre-determined framework, prevail. Such an approach does not fully implement the paradigm of social planning.

[KAŹMIERCZAK B. PALICKI S.]

The widespread escalation of conflict and the increasing loss of public confidence are the consequences of the still dominant top-down policy model. An outdated, non-transparent and inertial planning system, insufficiently correlated with the investment process as to the timeframe, results in the promotion of projects to the detriment of processes and strong investors rather than citizens’ initiatives.

[REMBARZ G. MARTYNIUK-PĘCZEK J.]

In participatory (social) planning, the architect/urban planner becomes an intermediary in communication between individual stakeholders of planned projects. His or her role is to mediate and strive for balance by remaining impartial and using a tool that facilitates objective evaluations.

[KAŹMIERCZAK B. PALICKI S.]

The exhibition documents cooperation implemented in the participatory planning model of the Faculty of Architecture of the Poznań University of Technology with the community of residents and entrepreneurs of Śródka District and representatives of the Poznań City Hall.

Exhibition curator: Bartosz Kaźmierczak, Ph.D., Eng. of Architecture

Bartosz Kaźmierczak, Ph.D., Eng. of Architecture

B. in Poznań, 10.11.1976. Graduated from the Faculty of Architecture of the Poznań University of Technology in 2002. Between 1998 and 2005 accumulated experience in Poznań-based architecture studios. As of 2006, faculty member of the Department of Urban Planning at the Faculty of Architecture of the Poznań University of Technology. In 2011, he earned his Ph.D. in Architecture cum laude. In 2014 he had an internship at the Institute of Spatial Planning, Technische Universität Dortmund. An author of many articles published in scholarly journals in Poland and internationally. His main research area is urban planning, include urban regeneration, creation of public space and participatory planning. Involved in social projects since 2005. An active member of the Society of Polish Town Planners and Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.

The Faculty of Architecture of the Poznan University of Technology educates students in the fields of Architecture and Interior Architecture and offers postgraduate studies in Spatial Planning. The Faculty is one of the four Faculties of Architecture at technical universities in Poland. It boasts Category A awarded to the best scientific units, in accordance with the current parametric assessment of scientific units carried out by the Committee for Evaluation of Scientific Units. The Polish Accreditation Commission awarded the Faculty of Architecture the highest grade, distinguishing the Architecture degree course in February 2018. The Faculty is also accredited by KAUT (Accreditation Commission of Technical Universities) and is awarded the European quality certificate EUR-ACE® Label.

The curriculum is based on innovative teaching methods (including e-learning). The content of education reflects modern achievements in the disciplines of architecture, urban planning and visual arts. Most of the classes conducted at the Faculty are practical (tutorials, laboratories, projects). The study program provides education in the area of competences and skills that have a direct impact on the quality of the designed space. Scientific research conducted at the Faculty, related to the field of study, provides students with the opportunity to participate in seminars, symposia or conferences, also preparing them for research. We are constantly improving our teaching facilities and laboratory base. The Architecture Faculty is doing its best to move within the next half-year to a new building in the Warta Campus, one of the state-of-the-art modern teaching facilities in Poland. By constantly adapting to the evolving expectations of the labour market, our graduates, who possess the necessary resources of knowledge, skills and social competences, successfully find employment both in Poland and abroad.

Our students are winners of many prestigious national and international architectural competitions, such as e.g.: Award of the Minister of Infrastructure and Development, Zbyszek Zawistowski „Diploma of the Year” organized by the Association of Polish Architects (SARP), the Władysław Czarnecki competition for the best half-term work, a competition for the annual Polish-German Integration Award BDA-SARP for the project on shaping human social activity space, the Moja Wielkopolska competition under the auspices of the Marshal of the Greater Poland Voivodship, Wielkopolska Voivode and Mayor of Poznań, organized by the Association of Polish Town Planners in Poznań, competition for the Poznań Award for the best MA thesis and doctoral dissertation, the Moja Wielkopolska competition for graduation work related to spatial planning in the region of Wielkopolska, organized by the Association of Polish Town Planners, Poznań Branch, the International Velux Award, and the Finsa Award.

The Faculty of Architecture is a leader in the number of beneficiaries of the Erasmus international program, which provides an opportunity to study at one of 42 renowned partner universities in one of 15 countries. Every year, approx. 80-100 students of the Faculty take part in the program. In addition, the Faculty of Architecture of the Poznan University of Technology received the approval of the European Commission confirmed by an entry in Annex V point 5.7.1 of Directive 2005/36 / EC: The MA diploma from the Faculty of Architecture at the Poznan University of Technology provides the basis for automatic recognition of professional qualifications of its holder in the countries of the European Union, the European Economic Area and the Swiss Confederation. It opens the way for the full acquisition of the right to practice the profession of an architect in the above countries.


Wystawy

26.09 -3.10.2020 maja 12.00-20.00

Wystawa. Dobro wspólne czy tylko równoważenie interesów?