25 września 2020 r. 

Tytuł: Tworzywo. Przedmiot. Funkcja

miejsce: Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

Wystawa czynna: 26.09–3.10.2020 r. w godz. 12.00–20.00

Wstęp wolny!

 

Proces kształcenia projektantów ciągle ulega zmianie. Dostosowuje się on do zmieniającego się świata i rozwoju naszej cywilizacji. Nie ma myśli projektowej oderwanej od miejsca, czasu i kultury, a proces projektowy bez źródła inspiracji, wnikliwej analizy, syntezy zebranych danych, określenia jasnych celów i ich konsekwentnej realizacji skazany jest na porażkę.

Na wystawie prezentowane są prace studentów Katedry Wzornictwa UTP w Bydgoszczy. Katedra Wzornictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej na UTP w Bydgoszczy powstała w 2007 roku. Wzornictwo to interdyscyplinarny kierunek, którego atutem jest połączenie sztuk projektowych i sztuk pięknych z bogatym zapleczem technicznym Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Wśród wykładowców są praktykujący w zawodzie profesjonaliści. Mają oni wiedzę w wdrażaniu nowych projektów oraz doświadczenie w szeroko pojętej dziedzinie dydaktyki. Żaden z tematów nie był narzucony, to na studencie spoczywało zadanie dostrzeżenia problemu projektowego. Rola promotora pracy sprowadzała się jedynie do umiejętnego pokierowania całym procesem. Dlatego na wystawie nie ma dwóch takich samych tematów i każdy z nich dotyka innych obszarów. Mianownikiem wspólnych dla poszukiwań było rozwiązanie problemów dotykających nas wszystkich oraz tych bardzo indywidualnych.

Ekologiczny materiał jako zamiennik tworzyw sztucznych, opakowanie – zabawka na przekąski dla dzieci i młodzieży, pomoc logopedyczna w terapii dziecięcej, czy sensoryczna gra towarzyska dla niewidomych, to jedynie parę tematów prac prezentowanych na wystawie. Oprócz niewątpliwych walorów estetycznych i umiejętnego doboru materiałów, prace te są efektem konsultacji ze specjalistami z wielu dziedzin. I właśnie ta umiejętność współpracy i świadomej konieczności ciągłego rozwoju, czyni młodych adeptów projektowania Kadry Wzornictwa w pełni profesjonalnym projektantem.

Na wystawie zaprezentowane są prace zrealizowane w pracowniach projektowania specjalistycznego prowadzonych pod kierunkiem: dr Moniki Rak, mgr Anity Szymankiewicz, dr Teja Gumilar i dr Marcina Jędrzaka.

Autorka: Beata Sawicka / Gra dla osób niewidomych

EN_________________________________________________________________________

 

Title: Material. Object. Function

venue: Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

Exhibition open: 26 September – 3 October 2020 between 12 noon and 8 pm

Admission free!

The process of educating designers is constantly changing. It adapts to the changing world and the development of our civilisation. There is no design concept detached from the place, time and culture, and a design process without a source of inspiration, in-depth analysis, synthesis of the collected data, definition of clear goals, and their consistent implementation is doomed to failure.

The exhibition collates works by students of the Design Department of the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz. The Design Department of the Faculty of Mechanical Engineering at UTP Bydgoszcz was established in 2007. Design is an interdisciplinary field which advantageously combines design and fine arts with the extensive technical facilities of the Faculty of Mechanical Engineering. The lecturers are practicing professionals with expertise in implementing new projects and in broadly understood teaching. None of the topics were imposed and it was the student’s responsibility to identify a design challenge. The role of the supervisor was limited to skilfully orchestrating the whole process. Therefore, there are no two identical themes in the exhibition and each of them touches on different areas. The common denominator of the pursuits was to solve the problems that both affect us all and are very individual.

Ecological material as a substitute for plastics, packaging – a toy for snacks for children and young people, speech therapy aids for children, or a sensory social game for the blind are but a few of the themes of the works presented at the exhibition. Apart from their unquestionable aesthetic values and skilful selection of materials, they are the result of consultations with specialists from many fields. It is precisely this ability to cooperate and to be aware of the need for constant development that makes young students of the Design Department full-fledged designers.

The exhibition presents work developed in specialist design studios led by Dr Monika Rak, Anita Szymankiewicz M.Sc., Dr Teja Gumilar, and Dr Marcin Jędrzak.

 


Wystawy

26.09 -3.10.2020 maja 12.00-20.00

Wystawa. Tworzywo. Przedmiot. Funkcja