25 września 2020 r. 

Tytuł: de_centracja. Wystawa prac Studentów/ek oraz Absolwentów/ek Wydziału Grafiki oraz Wydziału Wzornictwa,
Akademii Sztuki w Szczecinie

miejsce: Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

Wystawa czynna: 26.09-3.10.2020 r. w godz. 12.00-20.00

Wstęp wolny!

 

*decentracja:
1. w psychologii: umiejętność wyobrażenia sobie sposobu widzenia rzeczy przez inną osobę, przyjęcia czyjegoś punktu widzenia rzeczy, spraw;
2. w optyce: rozbieżność osi soczewek tworzących układ optyczny; [definicja z: Słownik Języka Polskiego, sjp.pl]

Dizajn odpowiedzialny społecznie – skoncentrowany na użytkowniku i jego potrzebach – to dizajn wykraczający poza ramy standardowego widzenia. Współczesny projektant jest nie tylko kreatorem idei, wokół której buduje się narrację projektu – jest przede wszystkim moderatorem procesu, który w efekcie finalnym, staje się integralną częścią dzieła. Fiński socjolog Erik Allardt swoje rozważania w temacie potrzeb ludzkości oparł na potrzebach gromadzących się pod słowami: “mieć”, “kochać”, “być”. Wskazał jednocześnie, że skoncentrowanie się na samym słowie “mieć” zdecydowanie oddala nas od kwintesencji życia społecznego. W nawiązaniu do myśli Allardt’a można ukuć stwierdzenie, że współczesny projektant powinien dążyć do wprowadzania na rynek produktów, które mimo postaci czysto materialnej, odpowiadają na potrzeby zawierające się w słowach “być” i “kochać”, polepszając
kontakty międzyludzkie, więzi rodzinne, życie społeczne czy rozwój osobisty. Współczesny dizajn to dizajn bliski ludziom i tworzony z perspektywy realnych potrzeb. Wystawa “de_centracja” to próba odpowiedzi na szereg pytań kumulujących się wokół zagadnienia projektowania społecznego: Co jest ważne w procesie projektowym? Co lub kto jest punktem wyjścia dla współczesnego projektanta? Gdzie należy/można szukać inspiracji do pracy twórczej? Jak rozpoznać realne potrzeby społeczeństwa w obliczu przesytu informacji, bodźców oraz otaczających nas masowo produktów?

Prace zaprezentowane na wystawie “de_centracja” to prototypy produktów lub rozwiązań opracowanych przez Studentów/ki oraz Absolwentów/ki Wydziału Wzornictwa (Pracownia projektowania konceptualnego – dr hab. Bartosz Mucha, prof. AS, mgr Marlena Karpa, Pracownia projektowania multisensorycznego – dr Olga Kiedrowicz-Świtalska, mgr Agata Legawiec) oraz prace z zakresu grafiki użytkowej opracowane przez Studentów/ki Wydziału Grafiki pod opieką dydaktyczną mgr Magdaleny Januszkiewicz i mgr Tomasza Piotra Świtalskiego.

Prezentowane prace są próbą odpowiedzi na zaobserwowane przez młodych twórców, pojawiające się wśród społeczeństwa problemy. Bariery fizyczne bądź psychiczne związane z chorobami takimi jak demencja, choroba Parkinsona czy SMA lub ograniczeniami wynikającymi z dysfunkcji np. w zakresie zmysłu wzroku. Współpraca międzywydziałowa pozwoliła na ujęcie rozwiązań z różnych artystycznych i projektowych perspektyw.

Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą, interdyscyplinarną uczelnią artystyczną łączącą sztuki muzyczne oraz wizualne. Powstała w 2010 roku uczelnia, aktualnie realizuje kształcenie w zakresie kierunku: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, edukacja muzyczna, grafika, instrumentalistyka, malarstwo, sztuka mediów, wokalistyka i wzornictwo.

Autorka: Maria Bąk / Kubek dla osób z drżącymi dłońmi

EN_________________________________________________________________________________________

Opening of the exhibition: 25.09. 2020 r. 

Title: de_centracja. Wystawa prac Studentów/ek oraz Absolwentów/ek Wydziału Grafiki oraz Wydziału Wzornictwa, Akademii Sztuki w Szczecinie

venue: Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

dates: 26.09-3.10.2020 r. w godz. 12.00-20.00

free entrance!

 

decentration

Exhibition of works by students and graduates of the Faculty of Graphics and the Faculty of Design, Academy of Art in Szczecin

* decentration:

1. in psychology: the ability to imagine they manner of perceiving things by another person, assuming someone’s point of view, matters;

2. in optics: difference in the axes of lenses forming an optical system;

[definition from: Polish Language Dictionary, sjp.pl]

Socially responsible design – focused on the user and the user’s needs – is a design that goes beyond the frames of standard perception. A contemporary designer is not only the creator of an idea around which the narrative of the design is built – the designer is above all a moderator of a process, which in the end becomes an integral part of the work.

Erik Allardt, a Finnish sociologist based his thoughts concerning the needs of humanity on the needs included in the words „have”, „love”, „be”. At the same time, he pointed out that focusing on the word „have” definitely distances us from the essence of social life. Referring to Allardt’s idea, one may come to a conclusion that a contemporary designer should strive to enter such products to the market that despite being purely material, meet the needs contained in the words „be” and „love”, improving interpersonal contacts, family ties, social life, or personal development. Contemporary design is a design close to people and created from the perspective of real needs.

The „decentration” exhibition constitutes an attempt to answer a number of questions accumulated around the issue of social design: What is important in the design process? What or who constitutes the starting point for a modern designer? Where should/can one look for inspiration for creative work? How to recognize the real needs of a society in the face of overload with information, stimuli, and products that surround us in a massive manner?

The works presented at the „decentration” exhibition constitute prototypes of products or solutions developed by Students and Graduates of the Faculty of Design (Conceptual design studio – Bartosz Mucha Ph.D. with habilitation, Prof. AS, Marlena Karpa MA, Multisensory design studio – Olga Kiedrowicz-Świtalska Ph.D., Agata Legawiec MA) and works in the field of applied graphics developed by the students of the Faculty of Graphics under the supervision of Magdalena Januszkiewicz MA and Tomasz Świtalski MA.

The presented works are an attempt to answer problems emerging among the society that have been observed by young artists. Physical or mental barriers related to diseases such as dementia, Parkinson’s disease, or SMA, as well as limitations resulting from dysfunctions, for example in terms of the sense of sight. Inter-departmental cooperation allowed to include solutions from various artistic and design perspectives.

The Academy of Arts in Szczecin is the first interdisciplinary artistic university combining musical and visual arts. Established in 2010, the university currently carries out education in the field of interior architecture and virtual space, music education, graphics, instrumentalism, painting, media art, vocal arts, and design.


Wystawy

26.09 -3.10.2020 maja 12.00-20.00

Wystawa. De_centracja