25 września 2020 r. 

Tytuł: Wzajemna Ciekawość Vol. 2

miejsce: Słodownia +1, Stary Browar, ul. Półwiejska 42, Poznań

Wystawa czynna: 26.09–3.10.2020 r. w godz. 12.00–20.00

Wstęp wolny!

 

Wzajemna ciekawość vol.2

Wystawa prezentująca efekty współpracy Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Sichuan Fine Arts Institute w Chongqing (SCFAI)

2017-2019

Równowaga jest kluczowym hasłem opisującym współpracę dwóch ośrodków akademickich. Dążenie do pogłębienia wzajemnej znajomości kultury i historii dokonuje się poprzez wspólne działania, wymianę doświadczeń artystycznych, projektowych oraz zagadnień teoretycznych.

Chiny i Polska przeszły pomyślnie transformację gospodarczą. Chiny są dziś gospodarczą potęgą świata, a Polska została oficjalnie uznana za kraj rozwinięty. Opierając się na dotychczasowym dorobku materialnym, oba kraje są gotowe do zmian zmierzających do przywrócenia równowagi pomiędzy ekonomią, rozwojem społecznym i kulturalnym oraz ochroną środowiska naturalnego. Sztuka i projektowanie mają siłę uruchomienia tych procesów.

Obszarem szczególnie interesującym dla realizowanej współpracy jest relacja pomiędzy miastem i wsią – obszarami silnie zurbanizowanymi i obszarami wiejskimi. W ostatnich dekadach – zarówno w Polsce, Europie, jak i w Chinach – to miasta dynamicznie się rozwijały. Wsie pozostawały w cieniu,zaniedbane pod względem ekonomicznym, społecznym i kulturalnym. Tymczasem obydwa kraje mają bogatą tradycję, z której mogą czerpać. Wzorce życia wiejskiego mają szansę stać się inspiracją do odzyskiwania tożsamości kulturowej, która ucierpiała na skutek silnej uniformizacji i okcydentalizacji miast.

Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie koncentruje się na potrzebach użytkownika, promuje rozwiązania proekologiczne respektujące zasady ekonomii oraz integruje projektowanie, sztukę i teorię w ramach programu nauczania. Sichuan Fine Arts Institute w Chongqing (SCFAI) ma znakomite tradycje wydziałów sztuki – malarstwa, rzeźby, nowych mediów, rozwija wydziały projektowe, które tak jak wydział warszawski integrują sztukę, teorię i projektowanie. Wspólnym mianownikiem naszej współpracy jest ideą formy otwartej Oskara Hansena,która odżywa w warszawskiej uczelni i kiełkuje w uczelni w Chinach.

Wystawa Wzajemna ciekawość vol.2 prezentuje efekty trzynastu warsztatów, które zostały przeprowadzone w latach 2017–1019. Są to zarówno prace artystyczne jak i projektowe, autorstwa kilkudziesięciu studentów uczelni polskiej i chińskiej. Wszystkie warsztaty dotyczyły problemów społecznych i kulturowych. Na wystawie pokazane zostaną także efekty pracy polskich studentów, którzy zaprojektowali kilka wersji identyfikacji wizualnej dla rozwijającego się programu. Wybrana wersja będzie stosowana w trakcie realizacji kolejnych etapów współpracy.

dr Ewa Maria Śmigielska

dr hab.Magda Kochanowska

prof. Grzegorz Kowalski

prof. Michał Stefanowski

dr hab. prof. ASP Grzegorz Niwiński

dr Robert Pludra

Wystawa realizowana w ramach programu „RÓWNOWAGA. Polsko-chińska platforma współpracy artystycznej, projektowej i teoretycznej”.

kuratorzy/curators

dr Ewa Maria Śmigielska

prof. Grzegorz Kowalski

prof. Michał Stefanowski

dr hab. prof. Grzegorz Niwiński

dr Robert Pludra

Dr hab. Magda Kochanowska

dr Magdalena Małczyńska-Umeda

mgr Jakub Jezierski

prof. Zheng Tu

prof. Wang Tiangxiang

dr Pi Yongsheng

Yanze Hu

projekt graficzny/graphic design

Wiktoria Zientkiewicz

Weronika Weremczuk

Natalia Markowicz

Magdalena Wolak

tłumaczenia/translations

Tamara Olbrys

Aleksandra Szymczyk

EN__________________________________________________________________________
Mutual curiosity Vol. 2

The exhibition presenting the effects of collaboration between the Faculty of Design, Academy of Fine Arts in Warsaw and Sichuan Fine Arts Institute in Chongqing (SCFAI) 2017-2019

Balance constitutes the key concept that defines the collaboration between the two academic institutions – ASP and SCFAI. The endeavour to understand each other’s culture and history is made through actions that are created together – through the exchange of artistic experiences, design ethics and theoretical problems and their solutions.

China and Poland went through similar economic transformations. Today, China remains the economic world leader, and Poland has been officially declared a developed country. With these changes in mind, both states are ready for a change that will bring back not only economic balance, but also the balance in social and cultural development as well as the environmental sustainability. Art and design have the power to kick-start these processes.

The juxtaposition of a city and the countryside, the strongly urbanized regions and the rural areas has been a particularly interesting element of this collaboration. In the last decades – as much as in Poland and Europe, as in China – these were the cities and larger towns that have greatly expanded and dynamically developed. The countryside was left in the shadows, unattended and economically, socially and culturally neglected. Yet, both China and Poland have rich traditions. These traditions are the sources, from which the inspiration and power can be drawn to regain the cultural identity that suffered as a result of standardization and westernization of the cities.

The Faculty of Design at the Academy of Fine Arts, in Warsaw concentrates on the needs of the user, promotes sustainable solutions that respect the economy, and integrates design with fine art and theory in its curriculum. Sichuan Fine Arts Institute in Chongqing (SCFAI) is known for its outstanding tradition applied in the faculties that include painting, sculpture, and new media. It is also developing its design faculty which – its Warsaw equivalent alike – combines design, art and theory.

The common denominator of our collaboration is the idea of the Open Form, coined by Oscar Hansen, the concept that originates in Warsaw and now is planting its seeds in China.

The exhibition Mutual Curiosity Vol.2 presents the effects of thirteen workshops that were conducted in 2017–1019. These are both artistic and design works by several dozen students from Polish and Chinese universities. All workshops focused on social and cultural issues. The exhibition will also show the effects of the work of Polish students who designed several versions of visual identification for the developing program. The selected version will be used during the next stages of cooperation.

Ewa Maria Śmigielska PhD

Prof. Grzegorz Kowalski

Prof. Michał Stefanowski

Grzegorz Niwiński PhD with post doctoral degree, prof. ASP

Robert Pludra PhD

Magda Kochanowska

The exhibition has been realized within the

programme ‘BALANCE. A Polish – Chinese Platform

for Collaboration in the Areas of Art, Design

and Theory‘.


Wystawy

26.09 -3.10.2020 maja 12.00-20.00

Wystawa. Wzajemna Ciekawość Vol. 2